ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หินตก
 
 
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อบต.หินตก)

 

นางสุพิศ ผกาศรี

หัวหน้าคณะทำงาน

 

นางบุษบา เทพทอง

นางพรฤทัย ยังอุ่น

นางสาวนธิรา เพชระ
นางสาวเครือวัลย์ แก้วประสพ

รองหัวหน้าคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

 

   
 

นส.ลภากร บุตรบุญ

นางสาวกรรณิการ์ แกล้ววาที

คณะทำงาน/เลขานุการ

คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ
10
14 พ.ย. 2561
2 รายงานการประชุมสภา อบต.หินตก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 มิ.ย. 2561
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.(๒๕๖๐-๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 มิ.ย. 2559
4 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 มี.ค. 2559
5 ประกาศ อบต.หินตก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หินตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
08 ต.ค. 2556
6 ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 ก.ค. 2556
7 ฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
381
01 ก.ค. 2556
8 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
08 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1