ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หินตก
 
 
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อบต.หินตก)

 

นางสุพิศ ผกาศรี

หัวหน้าคณะทำงาน

 

นางบุษบา เทพทอง

นางพรฤทัย ยังอุ่น

นางสาวนธิรา เพชระ
นางสาวเครือวัลย์ แก้วประสพ

รองหัวหน้าคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

 

   
 

นส.ลภากร บุตรบุญ

นางสาวกรรณิการ์ แกล้ววาที

คณะทำงาน/เลขานุการ

คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 เม.ย. 2564
2 กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 เม.ย. 2564
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 เม.ย. 2564
5 รายงานประเมินผลความพึงพอใจ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 มี.ค. 2564
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
337
30 พ.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ
375
14 พ.ย. 2561
8 รายงานการประชุมสภา อบต.หินตก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
14 มิ.ย. 2561
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.(๒๕๖๐-๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
419
14 มิ.ย. 2559
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
366
23 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2