ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังคล้า หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังคล้า หมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร ทำการถมปรับระดับชั้นรองพื้นทางพร้อมปรับเกรดบดอัดชั้นรองพื้นทางและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน