ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวิเชียร-วารี ม.7
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิเชียร-วารี (บ้านนายสัญญา) หมู่ที่ 7 โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร ทำการถมปรับระดับชั้นรองพื้นทางพร้อมปรับเกรดบดอัดชั้นรองพื้นทางและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน