ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิพย์สมยา หมู่ที่ 5
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิพย์สมยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 181-08 หมู่ที่ 5 โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร ทำการถมปรับระดับขั้นรองพื้นทางสำหรับเกรดบดอัดชั้นรองพื้นและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน