ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณประปาวัดถลุงทอง โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 60 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ 1.5 แรงม้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน 220 โวลท์ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2562
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน