ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านศาลาแขก หมู่ที่ 3
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบากศ์เมตร สูง 20 เมตร (แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมอุปกรณ์ ณ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแขก ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบากศ์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสำเร็จรูปพร้อม ฐานและทรายกรองและติดตั้งปั๊มสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า วางท่อส่งน้ำ พีวีซี.ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,600 เมตร และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี.ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 2,400 เมตร (ตามแบบ อบต.หินตกกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 23/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน