ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ 8
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ 8 บริเวณห้วยกล้วย โดยทำการวางท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน 2 ช่องทาง โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถมบริเวณข้างท่อจำนวน 56 ลูกบาศก์เมตร และทำการเทผิวจราจร คสล.ขนาดกล้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยเรียงหินยาแนวบริเวณปากท่อไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 32/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน