ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนสายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ ๘
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ 8 ตำบลหินตก โดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 280 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานวันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน