ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขนพัง หมู่ที่ 8
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขุนพัง (บริเวณสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 โดยทำการขุดลอกหน้าฝายจุดที่ 1 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร จุดที่ 2 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน