ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายมัสยิด-ป่ายาง ม.3
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้ามัสยิด-ป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 385 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 0 คน