ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามัคยาราม ซอย ๒ (นายเฉลียว) หมู่ที่ ๗
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามัคยาราม ซอย ๒ (นายเฉลียว) หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับคงทองธุรกิจ โดยนายสบาย คงทอง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 4 มีนาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน