ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายคุณณรงค์-ห้วยไม้แก่น (บริเวณสวนครูชะลอ) หมู่ที่ ๒
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายคุณณรงค์-ห้วยไม้แก่น (บริเวณสวนครูชะลอ) หมู่ที่ ๒ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ ท่อน และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งใช้หินผ่านตะแกรงถมรองพื้นทางจำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) กับคงทองธุรกิจ โดยนายสบาย คงทอง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน