ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยโป๊ะ-บนควน หมู่ที่ ๘
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยโป๊ะ-บนควน หมู่ที่ ๘ (บริเวณท่อเหลี่ยมคลองนุ้ยและท่อเหลี่ยมห้วยโป๊ะหลังบ้านลุงยก) โดยใช้เครื่องจักรกลปรับแต่งคันทางเดิมบริเวณถนนและบริเวณท่อเหลี่ยมทั้งสองข้างและใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถมปรับระดับถนนพร้อมทั้งเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.กำหนด) กับชญานินการก่อสร้าง โดยนางสาวศศิธร เพิงแก้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน