ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาภูเขาคลองขุนพัง จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาภูเขาคลองขุนพัง จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘ โดยจุดที่ ๑ ซ่อมแซมท่อซีเมนต์ใยหินบริเวณซอยในไส ขนาด ๐.๕๐x๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซ่อมแซมท่อเหล็กบริเวณวังน้ำย้อย ขนาด ๐.๘๐x๖.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ซ่อมแซมท่อเหล็กบริเวณคลองนุ้ย ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จุดที่ ๔ ซ่อมแซมท่อพีอี ขนาด ๖ นิ้ว (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) กับชญานินการก่อสร้าง โดยนางสาวศศิธร เพิงแก้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน