ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง-เขตเทศบาล หมู่ที่ ๔
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง-เขตเทศบาล หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน