ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๐๒ สายปลายราง-วัดวิภาวดีรังสิตตาราม หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรุชิง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๐๒ สายปลายราง-วัดวิภาวดีรังสิตตาราม หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรุชิง ตำบลหินตก โดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาไทย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน