ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างจ้างโครงการขุดลอกคลองขุนพังบริเวณสะพานภูธาร หมู่ที่ ๒
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองขุนพังบริเวณสะพานภูธาร หมู่ที่ ๒ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยดินขุดตามสภาพพื้นที่แนวคันคลองทั้งสองข้าง (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน