ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายราง หมู่ที่ ๑๐ -วัดถลุงทอง หมู่ที่ ๑
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายราง หมู่ที่ ๑๐ -วัดถลุงทอง หมู่ที่ ๑ โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ชำรุดให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๙ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน