ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสาย รพช.-ปากซวย หมู่ที่ ๑ (บริเวณสามแยกปากซวย)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสาย รพช.-ปากซวย หมู่ที่ ๑ (บริเวณสามแยกปากซวย) โดยการยกระดับชั้นรองพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๓ เมตร และต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน และเทคอนกรีตผิวจราจรให้ได้กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1350 คน