ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกห้วยยูง หมู่ที่ ๑๒
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดลอกห้วยยูง หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการขุดลอกห้วยยูงให้ได้กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่าจำนวน ๒,๑๓๐ ลบ.ม. กับนายอนุชา แก้วเดียว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1357 คน