ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2565
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2565 โดยสำรวจเกี่ยวกับรายละเอียด รายการที่ดิน ประเภทประเภทต่างๆ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลโฉนดทีด่ิน , นส3, นส.3 ก, นสล.และที่ดินครอบครอง ตลอดจนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง ทะเบียนเกษตร หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
หากท่านมีข้อมสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.หินตก หมายเลขโทรศัพท์ 075-497271 ต่อ 17
ทั้งนี้จะเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1342 คน