ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การติดต่อขอรับเงินคืนตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ขอให้เจ้าของกิจการที่ชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในระหว่างวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ช่วงเวลาดังนี้

1. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงสาธารณะสุขยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยสามารถต่อได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หรือ www.Hintok.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก โทรศัพท์หมายเลข 0-7549-7271 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน