ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานนจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนพรุชิง หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณต้นเคียน)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนพรุชิง หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณต้นเคียน) โดยทำการรื้อผิวจราจรคอนกรีตที่ชำรุดออก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร แล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามที่ อบต.หินตกกำหนด) กับนายสหรัฐ บัวคง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/2565 ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2565 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน