ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ขอให้มารับเงินคืน ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ประกาศเรื่องการติดต่อขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ เดือนมีนาคม 2564 ประกาศลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และมีผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชื่อ นางสาววาสนา คงโหรน ที่อยู่บ้านเลขที่ 185 ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวนเงิน 30 บาท ยังไม่มาติดต่อใช้สิทธิขอรับเงินคืน นั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ไม่สามารถสืบค้นหาข้อมูลของนางสาววาสนา คงโหรน ได้ จึงขอให้ นางสาววาสนา คงโหรน นำเอกสารมาติดต่อขอรับเงินคืน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประกาศนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนี้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน