ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๒
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) กับนายสหรัฐ บัวคง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน