ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลองหัวนอน-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๘
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลองหัวนอน-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานวันที่ 29 เมษายน 2565 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก จึงแจ้งเชิญท่านมาทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน